ข้อมูลทั่วไป

 

ตราโรงเรียน


สัญลักษณ์โรงเรียน


สีประจำโรงเรียน


 

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบสงเคราะห์สำหรับนักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณร ตั้งอยู่ภายในวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่   สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554  ควบคู่หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่   ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ที่ได้ส่งบุคลากรในสถานศึกษามาสอนพิเศษในบางวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน  นอกจากนี้ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ยังมีแหล่งเรียนรู้หลายอย่างในวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  ซึ่งเจ้าอาวาสเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯที่เห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง