ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง 1 0
ห้อง 2 0
ห้อง 3 0
10รูป

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง 1 0
ห้อง 2 0
ห้อง 3 0
10รูป

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง 1 0
ห้อง 2 0
ห้อง 3 0
10รูป

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง 1 0
ห้อง 2 0
ห้อง 3 0
10รูป

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง 1 0
ห้อง 2 0
ห้อง 3 0
10รูป

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง 1 0
ห้อง 2 0
ห้อง 3 0
10รูป

รวม

 
ข้อมูล ณ วันที่ 00/00/0000