ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

 
329

นักเรียนทั้งหมด


 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง 1 23
ห้อง 2 24
47รูป

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง 1 26
ห้อง 2 33
59รูป

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง 1 35
ห้อง 2 32
67รูป

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง 1 26
ห้อง 2 32
58รูป

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง 1 31
ห้อง 2 33
64รูป

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง 1 19
ห้อง 2 15
34รูป

รวม

 
ข้อมูล ณ วันที่ 21/05/2561