คณะผู้บริหาร

 

พระราชเขมากร ผศ., ดร.

ผู้จัดการสถานศึกษา


เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดแพร่
 
 

พระโกศัยเจติยารักษ์ ดร.

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา


เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่
 
 

พระครูวิจิตรสรคุณ

ผู้อำนวยการ

0896334872


ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร