ครูประจำ

พระครูปัญญาจินดาวัฒน์


พระมหาสิทธิพร สุเมธโส


พระปลัดชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน


พระมหาวชิรวิชญ์ วชิรญาโณ

เจ้าอาวาสวัดปากห้วย


 

นายบรรจง ประดับศรี


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
พธ.บ. (การศึกษานอกโรงเรียน) , น.ธ.เอก, ป.ธ.4

นายอนันต์ จินดาคำ


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) , ธ.ศ.เอก

นายเฉลิม ศรีนวล


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) , ธ.ศ โท

นายปฏิพล พรินทรากูล


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ. (ศิลปกรรม) , ธ.ศ.เอก

นายนิคม ถาโถม


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ค.บ. (สังคมศึกษา) , น.ธ.เอก

นายเชาว์ ท้วมแก้ว


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.,ปว.ค. (การจัดการทั่วไป) , น.ธ.เอก

นายศักดิ์ระพี ถิ่นทิพย์


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วท.บ.,ปว.ค. (สุขศึกษา) , น.ธ.เอก

นายชูศักดิ์ เป็กทอง


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) , น.ธ.เอก, ป.ธ.4

นางไพรินทร์ แมตเมือง


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ค.บ. (บริหารการศึกษา) , ธ.ศ.โท

นางนงค์เยาว์ คนบุญ


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.,ปว.ค. (ภาษาไทย) , ธ.ศ.โท

นางเจริญรัตน์ เจริญนุกุล


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.,ปว.ค. (ภาษาอังกฤษ) , ธ.ศ.โท

นางสาวนงคราญ แก้วโมลา


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.,ปว.ค. (การจัดการทั่วไป) , ธ.ศ.เอก

นางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.,ปว.ค. (บริหารธุรกิจ) , ธ.ศ.ตรี

นายพรหมพิริยะ นันธิสม


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
พธ.บ.,ปว.ค. (รัฐศาสตร์) , น.ธ.เอก

นายเอกปัณณ์พัฒน กาทองทุ่ง


พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
วุฒิการศึกษา
พธ.บ.,ปว.ค. (รัฐศาสตร์) , น.ธ.เอก