พระสมุห์มงคล สิริมงฺคโล


วุฒิการศึกษา
น.ธ.เอก, ป.ธ.๑-๒, พธ.บ.

พระมหาธีระยุทธ ฐิติเมธี

บัณฑิตอาสา (มหาวิทยาลัยมหิดล)


วุฒิการศึกษา
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศศ.บ.

พระธนาพงศ์ กลฺยาณเมธี


วุฒิการศึกษา
น.ธ.เอก, ป.ธ.๑-๒, พธ.บ.

พระจิรายุทธ พฺรหฺมเสโณ


พระนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

นายเดช ปรียานัดดากุล


วุฒิการศึกษา
ศศ.บ, ปว.ค. (การจัดการทั่วไป) , น.ธ.เอก, ป.ธ.4

นางนงเยาว์ ปิยะพันธ์


วุฒิการศึกษา
ค.บ. (ภาษาไทย)

นายวรชิต ขอดแก้ว


วุฒิการศึกษา
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ., รป.ม.

นายสิทธิศาสตร์ ลวดเหลือ


วุฒิการศึกษา
ปวส.

นายชัยโย อิ่นคำ


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

นายสมชาติ หยกยิ่งเจริญลาภ


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

นางสาวกัลย์สุดา แก้วยศ


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

นางสาววิยดา เกตุเอี่ยม


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
 

นางสาวอัญญรัตน์ เขื่อนรอบเขต


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

นางสาวปาลิดา แก่นทอง


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์