ประวัติความเป็นมา

วิดีทัศน์สถานศึกษา

 

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา  จังหวัดแพร่  เดิมชื่อว่า  “ โรงเรียนธรรมราชวิทยา”  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช  2500

โดยมีพระภัทรสารมุนี  (สุจี  กตสาโร)  เป็นเจ้าของ

พระครูวิชิตวินัยการ  เป็นผู้จัดการ

พระอินจันทร์  สีเหลือง  เป็นครูใหญ่

จัดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรม  แผนกบาลี

 • ปีพุทธศักราช 2507

  ทางมหาเถรสมาคมมีมติให้ยุบโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศ โรงเรียนธรรมราชวิทยา ก็ถูกสั่งยุบไปด้วย

 • ปีพุทธศักราช 2508

  ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตสาขามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่ต่อมากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมิให้นักเรียนที่จบชั้นสูงสุด สอบสมทบชั้นสุดประโยค (ป. 7 และ ม.ศ. 3)

 • ปีพุทธศักราช 2513 - 2517

  ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามใบอนุญาตที่ 61 / 57 (4 มีนาคม 2517 ) โดยมีพระราชรัตนมุนี (สุจี กตสาโร) รองเจ้าคณะภาค 6 เป็นผู้จัดการ (ปัจจุบัน : พระมหาโพธิวงศาจารย์) และพระครูปลัดปั๋น สิกฺขาสโภ (ปัจจุบัน : พระราชปริยัตยาภรณ์) เป็นครูใหญ่ ในช่วงปีพุทธศักราช 2517 ถึง ปีพุทธศักราช 2519 ได้มีการจัดการศึกษาทั้งแบบศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาพระปริยัติธรรม ควบคู่กันไป
  ในช่วงนั้น มีอาคารทำการซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สร้างถวายโดย นายห้างกมล สุโกศล โดยตั้งชื่อว่า “อาคารกมลสุโกศล” เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน มีพระภิกษุ – สามเณรเข้าศึกษา ประมาณ 500 - 700 รูป และมีอาคารยาขอบ (ปัจจุบัน : เป็นห้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่) เป็นที่ทำการ และได้มีการเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้น ป. 5 ถึง ม.ศ. 3 ควบคู่ไปกับการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4

 • ปีพุทธศักราช 2519

  จัดการศึกษาแบบพระปริยัติธรรมอย่างเดียว โดยยุบโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ออก คงเหลือแต่การเปิดการเรียนการสอนแบบพระปริยัติธรรม ระดับ ม.ศ. 1 ถึง ม.ศ. 3 (ปัจจุบัน : มัธยมศึกษาตอนต้น)

 • ปีพุทธศักราช 2520 - 2525

  เปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะพระปริยัติธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีพระราชรัตนมุนี (ปัจจุบัน : พระมหาโพธิวงศาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ) เป็นเจ้าของ ผู้จัดการ พระครูปริยัติธรรมโสภณ (ปัจจุบัน : พระราชปริยัตยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกิตติมศักดิ์) เป็นครูใหญ่

 • ปีพุทธศักราช 2526

  เปิดทำการเรียนการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาโรงเรียนจนกระทั่งมีการบริหารจัดการที่เป็นแบบสากลทั่วไป คือกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ การบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2546 นำเอาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนเข้าเฉลี่ยทุกปีประมาณ 500 – 600 รูป เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. หยุด วันพระ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

 • ปีพุทธศักราช 2546

  โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดประเมินโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2546 ที่ผ่านมาและในปีพุทธศักราช 2549 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดประเมินโรงเรียน

 • ปีการศึกษา 2549

  ทางสถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐารการศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2549 (รอบ 2) เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2549

 • ปีพุทธศักราช 2550

  ทางสถานศึกษาได้รับพระราชานุเคราะห์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และในวันอังคาร เวลา 09.00 น. – 11.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรผลงานของโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นความภูมิใจของสถานศึกษา และชาวจังหวัดแพร่เป็นอย่างมาก

 • ปีพุทธศักราช 2554 เป็นต้นมา

  ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุน จากองค์การบริหารจังหวัดแพร่ ในการจัดสร้าง อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นอาคารประกอบและฉันภัตตาหารเพลแก่นักเรียน จำนวน 500 กว่ารูป และในชั้นที่ 2 – 4 เป็นห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สำหรับฝึกทักษะของนักเรียน

 • ปีพุทธศักราช 2557

  ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสถานศึกษาและชาวจังหวัดแพร่เป็นอย่างมาก