วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

"วายเม เถว ปุริโส"
บุรุษพึงมีความพยายาม

คติพจน์

"เราเรียนเพื่อเป็นคนดี"

ปณิธานโรงเรียน

บุคลิกดี วจีไพเราะ สวดมนต์เพราะน่าฟัง เสียงดังฟังชัด ยืนหยัดเป็นคนดี

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2559 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาจังหวัดแพร่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิดชูสถาบัน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ มีคุณภาพมาตรฐานของชาติสู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีสุขภาพที่ดี และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. พัฒนาโรงเรียนให้มีการจัดการศึกษาอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ
3. พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง
4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา
7. พัฒนาผู้เรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีสุขภาพที่ดีและมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง
4. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
6. ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา
7. ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

กลยุทธ์

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม ให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายอย่างมีคุณภาพ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง
4. บริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
6. จักกิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา
7. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อรองรับ การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง