เกียรติคุณ เกียรติประวัติ

Click to play

ชมวิดีทัศน์สถานศึกษา
 • ปีพุทธศักราช 2546

  ได้รับการรับรองมาตรฐารการศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบ 1)

 • ปีพุทธศักราช 2547

  ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น”

 • ปีพุทธศักราช 2549

  ได้รับการรับรองมาตรฐารการศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบ 2)

 • ปีพุทธศักราช 2550

  ได้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • ปีพุทธศักราช 2551-2555

  ได้รับทุนสนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น จากสำนักงานป้องกันและปราบปราบทุจริตแห่งชาติ

 • ปีพุทธศักราช 2553

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้” ของ สพป.แพร่ เขต 1

 • ปีพุทธศักราช 2553

  เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ระดับจังหวัดแพร่ เข้าแข่งขันโรงเรียนพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด

 • ปีพุทธศักราช 2553

  ได้รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส ทรงทอดพระเนตรผลงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

 • ปีพุทธศักราช 2554-2555

  ได้รับรางวัล โรงเรียนคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ

 • ปีพุทธศักราช 2555

  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 • ปีพุทธศักราช 2557

  ได้รับการรับรองมาตรฐารการศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบ 3)

 • ปีพุทธศักราช 2557

  ได้รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 30 ปี กพด.

 • ปีพุทธศักราช 2557

  ได้รับรางวัลชนะเลิศประดับประเทศ ในการแข่งขันวิชาพุทธประวัติ งานแข่งขันทักษะวิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7