นางสาวสุวพิชญ์ มั่นคง

นักวิชาการศาสนศึกษา


วุฒิการศึกษา
บ.ธบ, ป.บัณฑิต

นางสาวอัณฐินีพร พลเมืองดี

นักวิชาการศาสนศึกษา


วุฒิการศึกษา
ศศ.บ, ป.บัณฑิต

นายธนพล แก้วกัน

เจ้าหน้าที่ขับรถ


วุฒิการศึกษา
ม.6

นายชัยพร ขาวประเสริฐ

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา


วุฒิการศึกษา
ศศ.บ, ป.บัณฑิต

นายสมบูรณ์ จับจ่าย

เจ้าหน้าที่นักการภารโรง


วุฒิการศึกษา
ธ.ศ.โท, ป.4

นางปราณี กาทองทุ่ง

เจ้าหน้าที่นักการภารโรง


วุฒิการศึกษา
ม.3