เจ้าหน้าที่

 

พระวรพล วรพโล

เจ้าหน้าที่


พระณัฐพงศ์ ณฏฺฐพโล

เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ


 
 

พระโกมล ธิยาวงค์


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

พระมหาวรพัฒน์ วงสา


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

พระชญตว์ ฑีฆาวงค์


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
 

นางสาวอัณฐินีพร พลเมืองดี

นักวิชาการศาสนศึกษา


วุฒิการศึกษา
ศศ.บ, ป.บัณฑิต

นายสิทธิศาสตร์ ลวดเหลือ

นักวิชาการศาสนศึกษา


นายมงคล ต้นศิริ

นักวิชาการศาสนศึกษา


นายฤทธิ์ธิพงศ์ ใจเสาร์ดี

เจ้าหน้าที่สารสนเทศและทะเบียน


 

นายสมบูรณ์ จับจ่าย

เจ้าหน้าที่นักการภารโรง


วุฒิการศึกษา
ธ.ศ.โท, ป.4

นางปราณี กาทองทุ่ง

เจ้าหน้าที่นักการภารโรง


วุฒิการศึกษา
ม.3

นายธนมงคล แก้วกัน

พนักงานขับรถ


 
 

นายพิชิตพงศ์ กระรินทร์


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวภัทราพร คำคุ้ม


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวนุชนารถ ภูยางตูม


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์