เพลงโรงเรียน

เนื้อร้อง/ทำนอง โดย ครูปฏิพล พรินทรากูล
พุทธโกศัย โดดเด่น เป็นสง่า
เมืองแพร่ ลานนา หาใดเหมือน
แหล่งศึกษา ธรรมะ การเล่าเรียน
ฝึกอ่านเขียน บาลี พระวินัย
สีเหลือง สื่อธรรม นำดวงจิต
สีขาว สีทิพย์ นำศาสนา
คุณธรรม เน้นวินัย ใฝ่ศึกษา
พัฒนา สังคม นั่นคือเรา
พุทธโกศัย ปริยัติ นั้นงามยิ่ง
พร้อมทุกสิ่ง ตามหลัก พระศาสนา
พระมหา โพธิวง ศาจารย์พา
เหล่าศรัทธา เสริมส่ง ให้ก้าวไกล

เนื้อร้อง/ทำนอง โดย ครูปฏิพล พรินทรากูล
โรงเรียนเราชื่อปรากฏพุทธโกศัย
เรียนบาลีพระวินัยด้วยใจมั่น
เรียนธรรมะสอนควบคู่สายสามัญ
ปริยัติร่วมสร้างสรรค์ความมั่นคง
ศิษย์ต่างหวังต่างเชื่อมั่นมิหวั่นไหว
มีความรักความจริงใจสมดังที่
มีความรักสถาบันรักสามัคคี
สร้างความดีน้องและพี่มิเสื่อมคลาย
พุทธโกศัยรวมหัวใจในวันนี้
พุทธโกศัยรักศักดิ์ศรีที่สูงส่ง
พุทธโกศัยเหล่าสาวกพุทธองค์
พุทธโกศัยจะเสริมส่งคุณความดี
มีองค์พระมหาโพธิ์วงศาจารย์ให้
มีความรู้พระวินัยพระเณรทุกที่
มีศิษย์รักศิษย์พระเณรทั้งเถรชี
หลวงปู่จี๋เป็นที่รักศิษย์พระเณร
(ดนตรี)
สีเหลืองขาวชาวพุทธะโกศัย
มีคำขวัญอันซึ้งใจไว้ทุกๆ ที่
มีคุณธรรมมีวินัยสร้างความดี
ใฝ่ศึกษาไว้เป็นที่พัฒนาสังคม
พุทธโกศัยรวมหัวใจในวันนี้
พุทธโกศัยรักศักดิ์ศรีที่สูงส่ง
พุทธโกศัยเหล่าสาวกพุทธองค์
พุทธโกศัยจะเสริมส่งคุณความดี

ศิษย์ต่างหวังต่างมุ่งมั่นมิหวั่นไหว
มีความรักความจริงใจสมดังที่
มีความรักสถาบันรักสามัคคี
สร้างความดีน้องและพี่มิเสื่อมคลาย