ขอแสดงความยินดี กับ “คนดีศรีพุทธโกศัย” ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558

รุ่นพี่รุ่นน้องร่วมใจ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
12 มีนาคม 2015
จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557
14 มีนาคม 2015

ขอแสดงความยินดี กับ “คนดีศรีพุทธโกศัย” ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดี กับ “คนดีศรีพุทธโกศัย” ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 10 รูป/คน แบ่งเป็นพระภิกษุ 5 รูป ฆราวาส 5 คน