โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่
กำหนดเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเรียนสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ได้จนถึงวันเปิดภาคเรียน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 054-511722 หรือ 054-532694