ประกาศอนุโมทนาบุญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถุงย่าม

ท่านผู้อำนวยการ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
18 สิงหาคม 2016
ถวายมุทิตาจิตแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
31 สิงหาคม 2016

ประกาศอนุโมทนาบุญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถุงย่าม

ขอประกาศอนุโมทนาบุญ อาจารย์พระครูปัญญาจินดาวัฒน์ ผู้บริหารอาวุโส เจ้าอาวาสวัดพนมขวัญ ที่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถุงย่าม ถวายสามเณร นักเรียน โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จำนวน 3 ใบๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท
ขออำนาจคุณพระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ จงดลบันดาลอภิบาลคุ้มครอง ท่านพระอาจารย์ จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ ทุกทิพาราตรีการ ด้วยเทอญ

ขอประกาศอนุโมทนาบุญ อาจารย์พระมหาสมทรง กิตฺติธมฺโม ผู้บริหารอาวุโส เจ้าอาวาสวัดพระนอน ที่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถุงย่าม ถวายสามเณร นักเรียน โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จำนวน 3 ใบๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท ถวายเพิ่ม 50 บาท เป็น 1,100 บาท
ขออำนาจคุณพระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ จงดลบันดาลอภิบาลคุ้มครอง ท่านพระอาจารย์ จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ ทุกทิพาราตรีการ ด้วยเทอญ

ขอประกาศอนุโมทนาบุญ คุณโยมนิภาภรณ์ นิตยเมฆินทร์ เจ้าของผู้จัดการร้านแพร่การเกษตรไฟฟ้า 2535 ที่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถุงย่าม ถวายสามเณร นักเรียน โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จำนวน 20 ใบๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
ขออำนาจคุณพระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ จงดลบันดาลอภิบาลคุ้มครอง คุณโยม และ ครอบครัว จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ ค้าขายร่ำรวย ทุกทิพาราตรีการ ด้วยเทอญ