เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี คอมพิวเตอร์ และ พระพุทธศาสนา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) เปิด 2 แผนกดังนี้ 1.แผนกภาษาอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ 2.แผนกวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ช่วงชั้นที่3

1.เป็นพระภิกษุ - สามเณร
2.จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า หรือ จบนักธรรมชั้นเอก

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่4

1.เป็นพระภิกษุ - สามเณร
2.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ก.ศ.น. ระดับ 4) หรือ สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป

หลักฐานในการสมัคร
ได้แก่

1.เอกสารแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา  ชั้น ป.6 หรือ ม.3  หรือเทียบเท่า (ตัวจริง)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับเจ้าบ้าน
3.สำเนาหนังสือสุทธิ
4.สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรม - บาลี ที่สอบได้
5.รูปถ่าย (เป็นพระภิกษุ - สามเณร) ขนาด 2x1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป

ค่าสมัคร  ค่าเทอม  "ฟรี"

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา  จังหวัดแพร่
ปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนและจัดสวัสดิการ  ดังนี้

1.นักเรียนทุกรูปได้ "เรียนฟรี" ตลอดปีการศึกษา ตั้งแต่ ม.1 - ม.6
2.ถวายสมุด หนังสือเรียน ย่าม  จีวร (ชุดเรียน)  ภัตตาหารเพล  และ นมพระราชทานฯ  ฟรี  จนจบการศึกษา
3.มีบริการ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 รูป (มีเครื่องที่ทันสมัย ติดระบบอินตอร์เน็คความเร็วสูงทุกเครื่อง)
4.จัดหาที่อยู่ให้ฟรีสำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่ในอำเภอเมือง
5.มีผ้าไตร  แจกฟรี ทุกรูป
6.ต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1  ทัศนศึกษานิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในต่างจังหวัด 3 วัน  ฟรี
7.ต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ทัศนศึกษานิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในต่างจังหวัด 3 วัน  ฟรี
8.จัดให้มีการตรวจสุขภาพฟรี  การรักษาพยาบาลฟรี โดยประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดแพร่
9.จัดให้มีระบบช่วยเหลือนักเรียน  ทุกด้าน  เช่น ทุนการศึกษา  การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  เป็นต้น
10.จบ ม.3  มีโควตา  เทคนิค  อาชีวะแพร่
11.จบ ม.6  มีโควตามหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ร่วมถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆอีกมากมาย
12.มีทุนการศึกษาจนจบมหาวิทยาลัยฟรี

มีบริการ รถรับ - ส่ง  ฟรีตลอดจนจบการศึกษา


โรงเรียนมีอาจารย์ผู้สอนที่มีความชำนาญการพิเศษและได้ศึกษากับอาจารย์พิเศษจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาจังหวัดแพร่ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาและผลิตศาสนทายาทมายาวนานคู่จังหวัดแพร่ เป็นเวลากว่า ๕๐ ปี  ได้รับการประกาศเกียรติคุณทั้งด้านการอบรมบ่มนิสัยลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าจนประสบความสำเร็จมากมาย