เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี คอมพิวเตอร์ และ พระพุทธศาสนา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) เปิด 2 แผนกดังนี้ 1.แผนกภาษาอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ 2.แผนกวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ช่วงชั้นที่3 1.เป็นพระภิกษุ - สามเณร 2.จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า หรือ จบนักธรรมชั้นเอก - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่4 1.เป็นพระภิกษุ - สามเณร 2.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ก.ศ.น. ระดับ 4) หรือ สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป

หลักฐานในการสมัคร ได้แก่

1.เอกสารแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา  ชั้น ป.6 หรือ ม.3  หรือเทียบเท่า (ตัวจริง) 2.สำเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับเจ้าบ้าน 3.สำเนาหนังสือสุทธิ (ให้หลังบวชเสร็จก็ได้) 4.สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรม - บาลี ที่สอบได้ (ถ้ามี) 5.รูปถ่าย (เป็นพระภิกษุ - สามเณร) ขนาด 2x1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป   6.สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)   7.ค่าสมัคร ค่าเทอม สมุด, หนังสือ, ผ้าไตร ที่อยู่ "ฟรี"  

ค่าสมัคร  ค่าเทอม  "ฟรี"

 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา  จังหวัดแพร่ ปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนและจัดสวัสดิการ  ดังนี้

1.นักเรียนทุกรูปได้ "เรียนฟรี" ตลอดปีการศึกษา ตั้งแต่ ม.1 - ม.6 2.ถวายสมุด หนังสือเรียน จีวร (ชุดเรียน)  ภัตตาหารเพล  และ นม ฟรี  จนจบการศึกษา 3.มีบริการ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 รูป (มีเครื่องที่ทันสมัย ติดระบบอินตอร์เน็คความเร็วสูงทุกเครื่อง) ช่วงพักเที่ยงเปิดให้บริการให้ค้นอินเทอร์เน็ต 4.จัดหาที่อยู่ให้ฟรี สำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่วัดในเขตอำเภอเมืองแพร่ 5.ถวายผ้าไตร  แจกฟรี ทุกรูป 6.ต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1  ทัศนศึกษา จ.เชียงใหม่ 7.ต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ทัศนศึกษานิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ฟรี 3 วัน และรับทุนการศึกษา 1,000 บาท 8.สำหรับ ต่อ ม.4 สายวิทย์ จะได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ (จากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ และโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่) 9.จัดให้มีการตรวจสุขภาพฟรี  การรักษาพยาบาลฟรี โดยประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดแพร่, โรงพยาบาลแพร่ และกรมอนามัย ดูแลเป็นอย่างดี 10.จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทุกด้าน  เช่น ทุนการศึกษา  การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  เป็นต้น 11.จบ ม.3  มีโควตา  เทคนิค  อาชีวะแพร่ ฯลฯ 12.จบ ม.6  มีโควตามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสงฆ์, มจร, มมร, สถาปันปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อีกมากมาย 13.มีทุนการศึกษาจนจบปริญญาเอก สำหรับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี จบแล้ว มีง่นทำ เข้ารับราชการ 14.ได้เรียนวิชาชีพช่างสิบหมู่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 15.ถ้าเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย มีทุนพระราชทาน, ทุนเฉลิมราชกุมารี และทุนศาสนทายาทต้นแบบ

ทุนการศึกษาสำหรับสามเณรที่เรียนพุทธโกศัย

1.ทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2560 จำนวน 9 รูป (เฉพาะโรงเรียนพุทธโกศัย) ได้รับพระราชทานทุนปริญญาตรี ปีละ 20,000 บาท 2.ทุนศาสนทายาทต้นแบบ พระราชทานตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พ.ศ.2560 จำนวน 7 รูป (เฉพาะโรงเรียนพุทธโกศัย) ได้รับพระราชทานทุน ปีละ 5,000 บาท 3.ทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่น 1 พ.ศ.2560 จำนวน 2 รูป ได้รับทุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีละ 25,000 บาท ระดับปริญญาตรี ปีละ 55,000 บาท จนจบหลักสูตร 4.ทุนการศึกษามูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 4 ปี ตามหลักสูตรและสนับสุนันค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000 บาท 4 ปี จนจบหลักสูตรปริญญาตรี นอกจากนี้ ยังมีส่วนราชการ เอกชน หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ผู้มีจิตศรัทธา และศิษย์เก่า ได้มามอบทุนการศึกษาตลอดทั้งปี โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาจังหวัดแพร่ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาและผลิตศาสนทายาทมายาวนานคู่จังหวัดแพร่ เป็นเวลากว่า ๕๐ ปี  ได้รับการประกาศเกียรติคุณทั้งด้านการอบรมบ่มนิสัยลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าจนประสบความสำเร็จมากมาย