คณะผู้บริหาร ครู สามเณร นักเรียน โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นล้นพ้น ที่ทรง พระราชทาน ผ้าไตรฤกษ์ ในพิธีบรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รุ่น กิ่งแก้วโกศัย