คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ สามเณรนักเรียน โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ขอถวายมุทิตาจิต

ท่านพระมหานพณัช เขามานนฺโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พระมหารัชกร คุณสํวโร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณฯ

ในโอกาสที่ มหาเถรสมาคม มีมติ ให้แต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ และ เข้ารับพระบัญชาผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร