คณะกรรมการสถานศึกษา

พระโกศัยเจติยารักษ์ ดร.

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา