ติดต่อ

ที่อยู่

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา


เลขที่ 16 ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@kosaischool.ac.th
โทรศัพท์ : 0 5451 1722
โทรสาร : 0 5452 2795