ครูพิเศษ

 
 
 
 

พระครูปัญญาจินดาวัฒน์

ครูพิเศษ

0899157589


ครูสอนนักธรรม, ภูมิปัญญา
 
 
 

นายเดช ปรียานัดดากุล

ครูพิเศษ

0840475028


ครูสอนภาษาบาลี

นางนงเยาว์ ปิยะพันธ์

ครูพิเศษ

0850393288


ครูสอนภาษาไทย
 
 

นายนิวัฒน์ สวนนันท์

ครูพิเศษ

0818839715


ครูสอนฟิสิกส์, เคมี

นายวสันต์ งามทรง

ครูพิเศษ

0812888275


ครูสอนคณิตศาสตร์

นางธนัญญา สันเวียงใหม่

ครูพิเศษ


ครูสอนภาษาอังกฤษ