ครูพิเศษ

 
 
 
 

พระครูปัญญาจินดาวัฒน์

ครูพิเศษ

0899157589


ครูสอนนักธรรม, ภูมิปัญญา
 
 
 

นายเดช ปรียานัดดากุล

ครูพิเศษ

0840475028


ครูสอนภาษาบาลี

นายนิวัฒน์ สวนนันท์

ครูพิเศษ

0818839715


ครูสอนฟิสิกส์, เคมี

นายวสันต์ งามทรง

ครูพิเศษ

0812888275


ครูสอนคณิตศาสตร์