ครู เจ้าหน้าที่ประจำ

 
 
 

พระมหาสิทธิพร สุเมธโส

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

ผู้บริหารอาวุโส/ที่ปรึกษารอง ผอ.ฝ่ายบริหารงบประมาณ

0890900539


 

พระมหาวชิรวิชญ์ วชิรญาโณ

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

ครูสอน/งานอนามัยโรงเรียน

0972726062


 

นายบรรจง ประดับศรี

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0956765190


ครูสอน/หัวหน้าสำนักงานฝ่ายวิชาการ

นายเฉลิม ศรีนวล

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0850360406


ครูสอน/หัวหน้าสำนักงานฝ่ายวิชาการ

นายนิคม ถาโถม

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0871773701


ครูสอน

นายเชาว์ ท้วมแก้ว

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0881347306


ครูสอน

นายอนันต์ จินดาคำ

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0624350751


ครูสอน/งานหลักสูตรและการสอน

นายชูศักดิ์ เป็กทอง

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0861941136


ครูสอน

นายพรหมพิริยะ นันธิสม

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0959729071


ครูสอน/งานบุคคล/หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและวางแผน

นายเอกปัณณ์พัฒน์ กาทองทุ่ง

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0901400719


ครูสอน/งานพัสดุและสินทรัพย์

นางนงค์เยาว์ คนบุญ

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0818859247


ครูสอน/งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางเจริญรัตน์ เจริญนุกุล

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0869227801


ครูสอน/งานวัดผลและประเมินผล

นางไพรินทร์ แมตเมือง

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0882539050


ครูสอน/งานภัตตาหารเพลพระราชทาน

นางสาวนงคราญ แก้วโมลา

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0861841778


ครูสอน/งานสหกรณ์โรงเรียน

นางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

0850375629


ครูสอน/งาน ICT

นางสาวอัณฐินีพร พลเมืองดี

นักวิชาการศาสนศึกษา

0819517831


งานบัญชี

นางปรียาวณี ศรีจันทร์

นักวิชาการศาสนศึกษา

0833223833


ครูสอน/นายทะเบียน

นายสมบูรณ์ จับจ่าย

นักการภารโรง

0869167622


นักการภารโรง

นายธนมงคล แก้วกัน

พนักงานขับรถ

0882361553