ครู เจ้าหน้าที่ อัตราจ้าง

 
 
 

พระสมุห์ธันยรัศมิ์ กลฺยาณเมธี

ครูอัตราจ้าง

0803249295


ครูสอน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

-

-


-

พระมหาวรพัฒน์ วรญาโณ

ครูอัตราจ้าง

0824974769


ครูสอน/เลขานุการผู้อำนวยการ
 

 

พระชยตว์ ฑีฆาวงศ์

ครูอัตราจ้าง

0945509127


ครูสอน/ผู้ช่วยบรรณารักษ์

พระมหาวิชพล ปญฺญาวชิโร

ครูอัตราจ้าง

0613322749


ครูสอน/หัวหน้าสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน

พระวรพล วรพโล

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง


งานเลขานุการผู้จัดการ
 
 

นางสาวภัทราพร คำคุ้ม

ครูอัตราจ้าง


ครูสอน/งานสารบรรณ

นายปวรกฤษฏิ์ จักรพนาศิริสกุล

ครูอัตราจ้าง

0920073316


ครูสอน/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวสุวพิชญ์ มั่นคง

ครูอัตราจ้าง

0918534795


ครูสอน/งานสหกรณ์
 
 

นายชัยพร ขาวประเสริฐ

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

0856940586


งานธุรการ

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

0931673416


งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางปราณี กาทองทุ่ง

นักการภารโรง

0839445450