นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 
 
 

พระมหาธีรนันท์ มหาธีโร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

0814683112


สอนวิชาสังคมศึกษา/ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

พระพงศกร อินฺทปญฺโญ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

0823878985


สอนวิชาสังคมศึกษา/ปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน