ผู้บริหาร

 
 
 
 

พระราชเขมากร, รศ.ดร.

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ


 
 

พระโกศัยเจติยารักษ์ ดร.

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา