แบบสอบถาม/ประเมิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินแนวใหม่ของสถานศึกษา